Rūjiena.lv

2015.gada 19.februārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2015-03-04

Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Rūjienas novada izglītības iestāžu reorganizāciju
 • Par saistošo noteikumu Nr. 1/2015 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2015.gada budžetu” apstiprināšanu
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada pašvaldības izglītības iestādēs pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2015.gadā
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2014.gadā
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2014.gadā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Vilpulkas sākumskolā
 • Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2015. gadam
 • Par finansiālu atbalstu
 • Par dalību Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 1.3.apakšdaļas atklātajā projektu konkursā
 • Par ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanu institūcijā
 • Par grozījumu veikšanu saistošos noteikumos Nr.24/2014 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusa noteikšanu Rūjienas novadā”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Bezdelīgas” zemes vienību lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu rezerves fondā
 • Par nekustamā īpašuma „Kalnapontes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0193 lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību pašvaldībai
 • Par piekritības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9668 003 0197
 • Par piekritības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9668 004 0079
 • Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības noteikumos „Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi”
 • Par nekustamā īpašuma „Virķēni - Rūjas skola” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0111 atzīšanu par valstij piekritīgo zemi
 • Par nekustamā īpašuma „Skrodeļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96940020128 lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību pašvaldībai
 • Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Svelmītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0094
 • Par nekustamā īpašuma „Teteri” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma „Urgas” zemes vienību lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību pašvaldībai
 • Par nekustamā īpašuma „Vecrozes” sadalīšanu, piekritību pašvaldībai un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
 • Par zemes ierīcības projekta „Purmaļi” apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunvaldaines”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā atsavināšanu pārdodot izsolē
 • Par fotokonkursa nolikumu  “Viena diena manā pagastā” apstiprināšanu
 • Par grāmatas ‘Pieviltie” iegādi
 • Par paraksta īstuma apliecināšanu vēlētājiem par likumprojekta, Satversmes grozījumu projekta vai Saeimas atlaišanas ierosinājumu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas kultūras namā