Rūjiena.lv

2017.gada 20.aprīlī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-05-10

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu • Par transporta izdevumu segšanu
 • Par piemiņas skulptūras uzstādīšanu Ēvaldam Siliņam
 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 10.aprīļa rīkojuma Nr.RNP/4-3/17/5 apstiprināšanu
 • Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
 • Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
 • Par S.B. un viņas nepilngadīgo bērnu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par J.M. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par zemes Mākoņu iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Urgas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Ziediņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par Rūjienas Sociālā dienesta Lēmumu Nr.1-3/281daļā, ceturto punktu
 • Par SAC Lode direktora Ata Cerbuļa atbrīvošanu no amata
 • Par Sanda Svarinska apstiprināšanu SAC Lode direktora amatā