Rūjiena.lv

2017.gada 18.maijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-05-30

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu • Par Rūjienas novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojuma organizēšanai
 • Par saistošo noteikumu Nr.5/2017 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Rūjienas mākslas skolā, Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas novada sporta skolā” apstiprināšanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības komisijas sastāvā
 • Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” projektu apstiprināšanu
 • Par zemes gabalu iegādi
 • Par valstij piederīgas mantas nepārņemšanu Rūjienas novada pašvaldības īpašumā
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes Bumbieru iela 27, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Bumbieru ielā 27, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes Ābeļu iela 14, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes Rasas iela 40, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Rasas ielā 40, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
 • Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Krustiņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Celmiņi”
 • Par saistošo noteikumu Nr.6/2017 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rūjienas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, kurā tiek īstenotas pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības  programmas” apstiprināšanu