Rūjiena.lv

2017.gada 20.jūlijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-08-04

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu 

 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par ilgtermiņa kredīta pieprasīšanu Valsts kasē Rūjienas estrādes rekonstrukcijai
 • Par bērnu un jauniešu vasaras nometnes “Rūjas dadzis” norises laiku un dalības maksas noteikšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr. 9/2017 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā”” apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes kārtība Rūjienas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 • Par pārstāvju deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās
 • Par pārstāvja deleģēšanu uz Vidzemes plānošanas reģionu
 • Par atļauju amatu savienošanai Guntim Gladkinam
 • Par atļauju amatu savienošanai Gunai Ķiberei
 • Par atļauju amatu savienošanai Agnesei Reutai
 • Par atļauju amatu savienošanai Modrim Karselim
 • Par atļauju amatu savienošanai Edgaram Bārenam
 • Par atļauju amatu savienošanai Danai Alpeusai
 • Par Rūjienas novada Rūjienas pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma Brīvības ielā 7-12, Rūjienā, Rūjienas novadā pārdošanas (brīvās)cenas apstiprināšanu
 • Par zemes nomas tiesību un nomas līguma termiņa pagarināšanu
 • Par nosaukuma „Smilgas” piešķiršanu patstāvīgam būvju īpašumam
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Saulītes”
 • Par nekustamā īpašuma „Smilgas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0154 nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Vīksnas” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu