Rūjiena.lv

2017.gada 17.augustā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-08-23

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu 

 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par atļauju amatu savienošanai
 • Par atļauju amatu savienošanai
 • Par atļauju amatu savienošanai
 • Par iestādes „Sociālais dienests” vadītājas Ingūnas Prauliņas atbrīvošanu no amata
 • Par iestādes „Sociālais dienests” vadītājas iecelšanu amatā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības piederošā teritorijā reģistrētiem audzēkņiem, kuriem, atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt speciālu pamatizglītības vai vispārējās izglītības programmu, kuri reģistrēti Valmieras pašvaldības izglītības iestādēs, nodrošināšanu ar transportu nokļūšanai uz mācību iestādi un dzīvesvietu
 • Par inventāra nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Sporta un izglītības centrs Zaļā skola”
 • Par zemes nomu CSDD elektrouzlādes stacijas izvietošanai
 • Par nomas līguma slēgšanu ar LMT
 • Par ārstēšanās izdevumu segšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Rutku ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 62, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
 • Par adrešu maiņu
 • Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
 • Par Rūjienas pilsētas zemes komisijas atzinumu un lēmumu atcelšanu un zemes iekļaušanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētas līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā
 • Par zemes vienību apvienošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9656 004 0046
 • Par zemes vienību apvienošanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu
 • Par zemes ierīcības projekta „Celmiņi” apstiprināšanu