Rūjiena.lv

2017.gada 29.jūnijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-07-01

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu



 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu
 • Par Ēvalda Siliņa pieminekļa (vides objekta) izveidi Rūjienā, meta izstrādes konkursa žūrijas komisijas un tehniskās specifikācijas apstiprināšanu
 • Par Projektēšanas uzdevumu Būvprojekta „Ēku kompleksa Rīgas ielā 8 restaurācija, pārbūve un teritorijas labiekārtošana” izstrādi un autoruzraudzību
 • Novada domes pastāvīgo komisiju apstiprināšanu un locekļu ievēlēšana
 • Par grozījumiem Rūjienas novada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rūjienas novada pašvaldības nolikums”
 • Par Attīstības programma 2012-2018 investīciju plāna aktualizēšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Rūjienas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 • Par zemes Ābeļu iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes Ķiršu iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Ķiršu ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomas tiesību un nomas līguma termiņa pagarināšanu
 • Par zemes Ābeļu iela 12, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 12, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Briežkalni” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Josti”
 • Par nekustamā īpašuma „Kļaviņas - 1”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma un ēku adreses maiņu