Rūjiena.lv

2017.gada 21.septembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-09-28

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu 

 • Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas vidusskolas izglītojamiem
 • Par finansējumu apgāda Jumava sadarbības piedāvājumam par mācītāja Roberta Slokenberga piemiņas rakstu krājuma “Ne ikkatrs, kas uz mani saka…” izdošanai
 • Par nekustamā īpašuma iegādi
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes kārtība Rūjienas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 • Par projekta „Vidzeme iekļauj” īstenošanu
 • Par projektu «Enerģijas taupīšana: atklājot rezerves mājsaimniecībās” (“Saving energy: discovering reserves in households”)
 • Par projektu “Dārzu pērles”
 • Par atļauju amatu savienošanai Sociālās aprūpes centra “Lode” direktoram Sandim Svarinskim
 • Par Rūjienas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija
 • Par zemes Ternejas iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads nomas līguma pārtraukšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Senči” zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0311 8001 2007. gada 3. septembra nomas līguma pagarināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta „Josti” apstiprināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta „Saulītes” apstiprināšanu un esošas ēkas adreses maiņu
 • Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, apvienošanu un adreses piešķiršanu
 • Par Rūjienas novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
 • Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Rūjienas sporta skolu par telpu izmantošanu “Rūjienas vidusskolā”
 • Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu

Tirgus izpētes kārtība Rūjienas novada pašvaldībā (Ar grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar Rūjienas novada domes 21.09.2017. lēmumu)
Lejupielādēt