Rūjiena.lv

2018.gada 15.februārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-03-07

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesnieguma izskatīšanu
 • Par aizņēmumu Valsts kasē ELFLA projekta Nr.17-09-A00702-000114 “Rūjienas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” realizācijai
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centrā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā”” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.7/2018 „Par grozījumiem 2014.gada 18.decembra saistošos noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” apstiprināšanu
 • Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem
 • Par dzīvokļa Nr.7, “Gaismās”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā atsavināšanu
 • Par projektu “Pludmales labiekārtošana Rūjienā pie Rūjas upes”
 • Par projektu “ Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”
 • Par apbūves tiesību līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA “Rūjiena siltums”
 • Par Rūjienas novada domes 21.12.2017. lēmuma atcelšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu Ganību iela 9, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta „Lejas Marguži” apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Mazruķeļi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0211 nomu
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0032 nomu
 • Par sadarbību ar Sződliget pilsētu Ungārijā
 • Par Rūjienas pilsētas publiskās slidotavas kārtības noteikumiem
 • Par Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu