Rūjiena.lv

2018.gada 15.martā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-03-26

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
  • Par grozījumiem Rūjienas novada domes 2018.gada 26.janvāra lēmumā “Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada finansiālu atbalstu Rūjienas novada nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība saistīta ar kultūras, sporta un sociālo jomu” (prot.Nr.2, 4§)
  • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem veļas mazgāšanu, žāvēšanu un dušas izmantošanu pagastu pārvaldēs
  • Par līdzfinansējumu Biedrībai “Rūjienas senioru māja” Lauku atbalsta dienesta projekta realizācijai
  • Par īres un apsaimniekošanas maksas parāda dzēšanu
  • Par personas iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
  • Par grozījumiem 2007. gada 10.maija zemes nomas līgumā LVM06
  • Par nekustamā īpašuma „Endzeles parks” bezatlīdzības atsavināšanu
  • Par “Rūjienas vidusskolas sporta zāles pārbūves par peldbaseinu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” iepirkuma līguma pārtraukšanu
  • Par Egitas Reiziņas apstiprināšanu SAC Lode direktora amatā