Rūjiena.lv

2018.gada 19.aprīlī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-05-29

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • "Greenyard Horticulture Latvia" AS valdes priekšsēdētāja Renāra Skudras informācija par Rūjas purvu
 • Par pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” 2017.gada pārskata apstiprināšanu
 • Par pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” 2017.gada peļņas izlietošanu
 • Par Valmieras sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par Sanda Svarinska atbrīvošanu no SAC Lode direktora amata
 • Par Sanda Svarinska atbrīvošanu no PSIA “Rūjienas siltums” valdes locekļa amata
 • Par PSIA “Rūjienas siltums” valdes locekļa Ginta Vēvera iecelšanu amatā
 • Par tautas tērpu noliktavas Rūjienas kultūras namā būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi
 • Par finansiālu atbalstu dekoratīvam gleznojumam “Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā
 • Par aicinājumu dalībai biedrībā “Latvijas zaļo ceļu asociācija
 • Par SPII Vārpiņa saistošiem noteikumu noteikumos „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Rūjienas novada pašvaldības izglītības iestādē, kurā tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 57-21, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma Viestura iela 34-3, Rūjiena, Rūjienas novadā pārdošanas (brīvās) cenas apstiprināšanu
 • Par īres, apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu parāda dzēšanu
 • Par īres, apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu parāda dzēšanu
 • Par īres, apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu parāda dzēšanu
 • Par īres, apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu parāda dzēšanu
 • Par īres, apsaimniekošanas maksas un komunālo maksājumu parāda dzēšanu
 • Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 • Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 • Par zemes nomu Mākoņu ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par adreses piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma „Zaļumi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma „Zaķīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0166 nodošanu atsavināšanai