Rūjiena.lv

2018.gada 17.maijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-06-05

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par Rūjienas novada pašvaldības 2017. gada pārskata apstiprināšanu
  • Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Green Towers”
  • Par projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2018”
  • Par sadarbības līguma parakstīšanu ar Ungārijas pilsētu Sződliget
  • Par zemes nomu Ķiršu ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā
  • Par grozījumiem 2010.gada 20.maija Rūjienas novada domes lēmumā /prot. Nr.6, 25#/
  • Par zemes nomu Vēju ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā
  • Par nekustamā īpašuma „Gaismas 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 003 0050 nodošanu atsavināšanai
  • Par zemes ierīcības projekta „Mikmežkalēji” apstiprināšanu
  • Par ēdināšanas izdevumu segšanu