Rūjiena.lv

2018.gada 21.jūnijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-07-24

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojuma organizēšanai
 • Par atbalstu Rūjienas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” domu biedru grupas dalībai projektā „Sev, tev, novadam”
 • Par finansiālu atbalstu Rūjienas jauniešu dalībai starptautiskā vides izglītības nometnē Vācijā
 • Par bērnu un jauniešu vasaras nometnes “Rūjas dadzis” norises laiku un dalības maksas noteikšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.8/2018 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu”” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.9/2018 „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.10/2018 „Par grozījumiem 2014.gada 18.decembra saistošos noteikumos Nr.23/2014 „Par Rūjienas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” apstiprināšanu
 • Par zemes gabala Ā.Alkšņa ielā 9, Rūjienā, Rūjienas novadā, kadastra apzīmējums 9615 001 0606, nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pentes iela 2, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par 2017.gada gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 • Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2018” projektu apstiprināšanu