Rūjiena.lv

2018.gada 20.decembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-12-21

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības administratīvās nodaļas nolikumā
 • Par izmaiņām Rūjienas novada “Noteikumi par komandējuma noformēšanas, atskaites iesniegšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanu
 • Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu apstiprināšanu
 • Par projekta „Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs” īstenošanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.15/2018 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā”” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.16/2018 “Grozījumi Rūjienas novada domes 2017.gada 16.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rūjienas novadā” apstiprināšanu
 • Par zemes nomu Mākoņu ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Bumbieru ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Smiltenes ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Ķiršu ielā 22, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamo īpašumu „Alejas” nomu
 • Par nekustamo īpašumu „Alksnīši” nomu
 • Par zemes ierīcības projekta „Jaunkalniņi” apstiprināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta „Rozes” apstiprināšanu
 • Par zemes nomu Skolas ielā, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Būvvaldes pakalpojumu sniegšanu
 • Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas vidusskolas izglītojamiem
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par zemes nomu Mākoņu ielā 11, Rūjienā, Rūjienas novadā