Rūjiena.lv

2018.gada 16.augustā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-08-25

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par Rūjienas novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
  • Par basketbola grozu saņemšanu bez atlīdzības no Valmieras pilsētas pašvaldības
  • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „xxx”
  • Par saistošo noteikumu „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu” precizēšanu
  • Par grozījumiem 2018.gada 19.jūlija sēdes lēmumā /prot Nr.11, 2§/ par nometnes “Rūjas dadzis” dalības maksas segšanu sociālā riska ģimeņu bērniem