Rūjiena.lv

2018.gada 20.septembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-09-21

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rūjienas novadā.
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā.
 • Par atvaļinājumu domes priekšsēdētājam.
 • Par finansējuma piešķiršanu Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskajai draudzei, baznīcas jumta atjaunošanai.
 • Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” izsludināšanu.
 • Par autobusa iegādi.
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.
 • Par zemes nomu Dzirnavu ielā 12, Rūjienā, Rūjienas novadā.
 • Par zemes nomu Raiņa ielā 42A, Rūjienā, Rūjienas novadā”.
 • Par nekustamā īpašuma /nosaukums/ sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
 • Par nekustamā īpašuma /nosaukums/, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
 • Par nekustamo īpašumu /nosaukums/ nomu.
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam /nosaukums/.
 • Par nekustamo īpašumu /nosaukums/ nomu.
 • Par nekustamo īpašumu /nosaukums/ nomu.
 • Par nekustamā īpašuma /nosaukums/ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0000 000 0000 nomu.
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam /nosaukums/.
 • Par automašīnu stāvlaukuma pārbūvi un paplašināšanu.
 • Par nosaukuma ”Rūjienas novada Goda pilsonis-2018”, ”Gada cilvēks-2018” un “Gada skolēns-2018” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu