Rūjiena.lv

2018.gada 18.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-10-19

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” īstenošanai
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2018 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par viena skolēna vai audzēkņa izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2018.gada 1. septembra
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018.gadā
 • Par novada domes 2018.gada 17.maija lēmuma /prot. Nr.8, 7§/ atcelšanu
 • Par nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0178, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā nodošanu pašvaldībai tās funkcijas veikšanai
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam
 • Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9668 003 0090) platību precizēšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Ezeriņš” nomu
 • Par nekustamo īpašumu nomu
 • Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9658 002 0103 nomu
 • Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0065 nomu
 • Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā „Heritage in Europe – Appreciation, Respect, Tolerance”