Rūjiena.lv

2018.gada 15.novembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-11-16

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • PSIA "Rūjienas siltums" valdes locekļa G.Vēvera atskaite par darba rezultātiem
 • Par projekta "No lokālā uz globālo – vides ekspedīcija kā mācību pieeja globālās izglītības apguvei vispārizglītojošā skolā" īstenošanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības domes 18.10.2018. lēmumā (prot.Nr.15, 1§) "Par aizņēmumu PSIA "Rūjienas siltums" pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta" īstenošanai"
 • Par Meta izstrādi ēku kompleksa Rīgas ielā 8, restaurācijai, pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai konkursa žūrijas komisijas un nolikuma apstiprināšanu
 • Par Rūjienas mūzikas skolas teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas meta izstrādes konkursa žūrijas komisijas un tehniskās specifikācijas apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldībai piederošo SIA "Altius Parks" kapitāla daļu atsavināšanu
 • Par finansiālu atbalstu fondam "Sibīrijas bērni"
 • Par Ziemassvētku apsveikumu paciņu iegādi
 • Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes uzsākšanu
 • Par Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma apstiprināšanu
 • Par grozījumiem Sociālā aprūpes centra "Lode" nolikumā
 • Par SAC "Lode" maksas pakalpojumu apstiprināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajam īpašumam Pentes iela 2, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam "Sildedži"
 • Par nekustamo īpašumu "Skrodeļi" nomu
 • Par nekustamā īpašuma "Teikas" sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par zemes ierīcības projekta "Lāčplēši" apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma "Robežnieki" sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem - kravas pašizgāzējs ar manipulatoru Mercedes Benz 1823