Rūjiena.lv

2019.gada 24.janvārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-01-25

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām
 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada finansiālu atbalstu Rūjienas novada nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība saistīta ar kultūras, sporta un sociālo jomu
 • Par saistošo noteikumu Nr. 1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības personas datu apstrādes nolikuma apstiprināšanu
 • Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Izglītības pārvaldes pakalpojumu sniegšanu
 • Par kārtību, kādā tiek noteikti sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību mērījumi un koeficienta noteikšana pārrēķinam no masas uz tilpuma mērvienībām
 • Par funkciju Deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”
 • Par Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīniju apstiprināšanu
 • Par konkursa „Rūjienas novada gada Jaunietis 2019” nolikuma apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada jauniešu projekta konkursa nolikuma apstiprināšanu
 • Par maksas pakalpojuma Rūjienas multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā noteikšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 5, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 10, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 12, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Virķēnu pasta nodaļa”, Virķēnu muiža” un „Virķēnu centrs” Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, ēku un būvju adreses maiņu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Krancīši”
 • Par nekustamā īpašuma „Robežnieki” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma „Sētiņas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma un ēku adreses maiņu
 • Par zemes ierīcības projekta „Sildedži” apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada ģerboņa izmantošanas atļauju komerciālam mērķim – suvenīra- auduma maisiņu izgatavošanai
 • Par atļauju amatu savienošanai Egitai Reiziņai