Rūjiena.lv

2019.gada 20.februārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-02-21

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nosaukuma un tipa maiņu un Rūjienas pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nolikuma apstiprināšanu
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019. gadā
 • Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Rūjienas vidusskolai un RPSPII “Vārpiņa” 2019.gadam
 • Par valsts 2019.gadam piešķirtās mērķdotācijas Rūjienas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 24, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Kronvalda ielā 27, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 13, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Valmieras ielā 34, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Vēju ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Centrs 1” zemes nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Dzintarsarmas” zemes sagatavošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma „Plauži” sadalīšanu un jaunizveidoto nekustamo īpašumu nosaukumu piešķiršanu.
 • Grozījumi Rūjienas novada domes 2019. gada 24. janvāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Sētiņas”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma un ēkas adreses maiņu”, (protokols Nr.1,§ 19)
 • Par adreses labošanu
 • Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem