Rūjiena.lv

Rūjienas novada komitejas un komisijas

Pastāvīgās komitejas

Finanšu komiteja

 • Guntis Gladkins
 • Guna Ķibere
 • Armands Taims
 • Dairis Šmits
 • Madars Kalniņš
 • Madars Zariņš
 • Edgars Bārens

Sociālo lietu komiteja

 • Inguna Ločmele
 • Armands Taims
 • Dairis Šmits
 • Agnese Reuta
 • Madars Zariņš
 • Dana Alpeusa

Kultūras, izglītības un sporta komiteja

 • Madars Kalniņš
 • Inese Vīksna
 • Ilze Leska
 • Jānis Galzons
 • Guna Ķibere
 • Agnese Reuta
 • Aiga Siliņa

Pastāvīgās komisijas

Administratīvo lietu komisija

 • Ilze Leska, deputāte
 • Jānis Galzons, deputāts
 • Pašvaldības policijas pārstāvis
 • Bāriņtiesas pārstāvis
 • Par komisijas sekretāri apstiprināta pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga

Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisija

 • Armands Taims, deputāts
 • Guntis Gladkins, domes priekšsēdētājs
 • Dairis Šmits, deputāts
 • Madars Kalniņš, deputāts
 • Inese Vīksna, deputāte
 • Aiga Siliņa, deputāte
 • Edgars Bārens, deputāts
 • Attīstības nodaļas vadītāja

Iepirkumu komisija

 • Edgars Bārens, deputāts
 • Dana Alpeusa, deputāte
 • Armands Taims, deputāts
 • Dairis Šmits, deputāts
 • Guna Ķibere, deputāte
 • Par komisijas sekretāri apstiprināta pašvaldības iepirkumu/personāla speciāliste Laura Mellupe

Ārkārtējo situāciju operatīvā komisija

 • Guntis Gladkins, domes priekšsēdētājs
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors
 • Pašvaldības policijas pārstāvis
 • Glābšanas dienesta pārstāvis
 • Edgars Bārens, deputāts
 • Madars Kalniņš, deputāts

Zemes komisija

 • Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja
 • Zemes lietu speciāliste
 • Armands Taims, deputāts
 • Inese Vīksna, deputāte
 • Madars Kalniņš, deputāts

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija

 • Inguna Ločmele; deputāte
 • Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste
 • Atbildīgā persona par iedzīvotāju reģistrāciju

Dzīvokļu komisija

 • Madars Zariņš, deputāts
 • Edgars Bārens, deputāts
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

 • Madars Zariņš, deputāts
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists

Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija

 • Madars Zariņš, deputāts
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists
 • Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja
 • Zemes lietu speciāliste

Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas saskaņošanas komisija

 • Dairis Šmits, deputāts
 • Madars Zariņš, deputāts
 • Attīstības nodaļas vadītāja
 • Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

Pašvaldības ēku un būvju apsekošanas komisija

 • Armands Taims, deputāts
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors
 • Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija

 • Edgars Bārens, deputāts
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors
 • Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste
 • Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Nekustamā īpašuma nodokļa administratore
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija

 • Guna Ķibere, deputāte
 • Ivo Virsis, pašvaldības izpilddirektors
 • Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists
 • Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja
 • Zemes lietu speciāliste