Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Nekustamā īpašuma nodaļas "Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists" amatu

2018-08-08

Amata pamatpienākumi:

 • nodrošināt pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālas un lietderīgas izmantošanas organizēšanu, koordinēšanu un pārraudzību;
 • veikt apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību;
 • organizē un koordinē ikdienas saimnieciskos darbus nodaļas traktoristiem – transporta strādniekiem, sētniekiem, sētniekiem – palīgstrādniekiem, kapsētas strādniekiem, palīgstrādniekiem – komunālo darbu veicējam, apkopējām;
 • veikt nomas līgumsaistību izpildes kontroli;
 • nodrošināt savlaicīgu un precīzu apsaimniekošanas pakalpojumu līgumu un rēķinu apriti;
 • piedalīties tehnisko specifikāciju sagatavošanā īpašuma apsaimniekošanai nepieciešamo iepirkumu procedūru veikšanai;
 • piedalīties iepirkuma un cenu priekšizpētes procedūrās;
 • sadarboties ar citām valsts un pašvaldību iestādēm apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai un nepieciešamo īpašuma uzturēšanas darbu veikšanai;
 • piedalīties Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansēto projektu ideju attīstībā un realizēšanā;
 • projekta iepirkumu un līgumu uzraudzība, tsk. pasūtītāja pārstāvība projektu līgumu izpildē;
 • protokolu un lēmumu saskaņošana to juridiski korekta noformēšana;
 • veikt budžeta apstiprinātajā programmā apstiprināto pasākumu realizācijas plānošanu, organizēšanu, uzraudzīšanu un tālāku virzīšanu;
 • pārbaudīt projektu dokumentāciju, sagatavot un kontrolēt būvdarbu izpilddokumentāciju;
 • koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības nekustamo īpašumu maiņu, izmantošanu vai atsavināšanu;
 • veikt nepieciešamās darbības un sagatavot dokumentāciju nekustamo īpašumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā;
 • sagatavot domes lēmumu projektus par pašvaldībai piekritīgo īpašumu atsavināšanu;
 • koordinēt pašvaldības kompetencē esošo vides aizsardzības jautājumu risināšanu pašvaldības teritorijā;
 • nodrošināt iedzīvotāju apkalpošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodaļas nolikumā noteiktajos jautājumos.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

 • augstākā izglītība uzņēmējdarbības, projektu vadības, tiesību zinātnes, inženierzinātņu jomās vai Nekustamā īpašuma pārvaldnieka specialitātē;
 • zināšanas ar amata pienākumu izpildi saistītajās jomās un šo zināšanu nepārtraukta papildināšana; jāveic profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasību apguve;
 • pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā;
 • prasme pielietot savstarpēji saistīto procesu izpildes secību un prasme veikt situāciju analīzi, izmantot profesionālās darbības metodes un paņēmienus;
 • prasme konfliktu novēršanā un risināšanā;
 • prasme un pieredze darbā ar datorprogrammām (MS – Office Word, Excell, MS Outlook);
 • prasmes sagatavot un noformēt dokumentus ( vēstules, atskaites, veidlapas, iesniegumus u.c.);
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes iegūt un apkopot, analizēt liela apjoma informāciju un procesus;
 • precizitāte, labas plānošanas spējas, spēja strādāt patstāvīgi un organizēt savu un citu iesaistīto personu darbu;
 • izpratne par Pašvaldības struktūru, mērķiem un uzdevumiem;
 • pārzināt aktuālos LR normatīvos aktus, kontrolēt šo normatīvo aktu ievērošanu, kas saistīti ar nodaļas darbu;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī („C” līmeņa 2.pakāpe) un vēlamas vienas svešvalodas zināšanas („B” līmenis);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikumu gaidīsim pa pastu, norādot adresātu – Rūjienas novada pašvaldība, adrese-Raiņa ielā 3, Rūjienā, LV-4240, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rūjienas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Raiņa ielā 3, Rūjienā, darba laikā vai elektroniski uz e-pastu daiga.vanaga@rujiena.lv; jebkurā iesūtīšanas vai iesniegšanas veidā jābūt norādei "Konkursam uz "Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists" amatu" līdz 7.09.2018. plkst. 15:00.