Rūjiena.lv

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme” uz noteiktu laiku aicina darbā vecāko lietvedi - arhivāru

2018-08-30

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Vecāko lietvedi - arhivāru

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz noteiktu laiku

Normālais darba laiks

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu un interesantu darbu
 • Algu no 600.00-680.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi

 • Vadīt, organizēt un koordinēt lietvedības darbu Centrā, atbilstoši LR likumiem, MK noteikumiem un rīkojumiem, Labklājības ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem, Centra nolikumam, reglamentam, iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem
 • Nodrošināt precīzu un savlaicīgu saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrāciju elektroniskās lietvedības sistēmā
 • Nodrošināt operatīvu dokumentu apriti, precīzu un savlaicīgu dokumentu sadali un nodošanu attiecīgajiem darbiniekiem, atbilstoši direktora rezolūcijai
 • Pēc nepieciešamības, sagatavot atbildes iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem
 • Sagatavot pārvaldes dokumentu projektus, dokumentu norakstus, kopijas, izrakstus vai dublikātus, nodrošināt dokumentu izgatavošanu un pareizības apliecināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
 • Protokolēt centra administrācijas darbinieku, filiāļu vadītāju, ētikas komisijas sanāksmes
 • Veikt ar dokumentu arhivēšanu un ar centra arhīva pārvaldību saistītus pienākumus
 • Sagatavot un izsniegt arhīva izziņas, uzskaites sarakstus
 • Organizēt lietu nomenklatūras izstrādāšanu un aktualizēšanu, saskaņot ar attiecīgo valsts arhīvu iestādi
 • Veikt dokumentu vērtības ekspertīzi, dokumentu atlasi un iznīcināšanu

Prasības pretendentiem

 • vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (lietvedībā, biroja darba organizācijā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • Profesionālā pieredze līdz diviem gadiem
 • Vēlama pieredze darbā ar elektronisko lietvedības sistēmu FIBU
 • Labas prasmes darbam (lietotāja līmenī) ar datortehniku (Windows, Word, Exel vidē, internets, e – pasts) un biroja tehniku ( kopētājs, fakss)
 • Pārzināt LR likumdošanu, kas reglamentē lietvedības un arhīva darba organizāciju
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme”, pansionāts “Rūja” , Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234

Aicinām pretendentus/-es pieteikties, nosūtot Curriculum Vitae (CV), pieteikuma vēstuli, augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu laima.studenkova@vsacvidzeme.gov.lv ar norādi „Vakancei Vecākais lietvedis - arhivārs VSAC “Vidzeme”” līdz 2018. gada 6.septembrim.

Tālrunis informācijai – 64220835.

Uz interviju tiks aicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā noteiktajām prasībām.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234, vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);
 • Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.