Rūjiena.lv

VSAC "Vidzeme" aicina savā komandā galveno saimniecības pārzini

2019-12-12

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Reģistrācijas nr. 90000058112

 

Galvenais saimniecības pārzinis

 

(1,0 amata vienības) 

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Normālais darba laiks

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Algu no 940.00-1140.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Plānot, organizēt un koordinēt saimniecisko darbību iestādē (celtniecības remontdarbi, iekārtu un transportlīdzekļu pareiza ekspluatācija, vides aizsardzība)
 • Organizēt iestādes kustamā un nekustamā īpašuma racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu
 • Organizēt un pārzināt darba aizsardzības, ugunsdrošības pasākumus un dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem filiālēs un administrācijā
 • Piedalīties iepirkumu procedūras organizēšanā, sagatavot tehniskās specifikācijas
 • Strādāt tieši un attālināti ar filiāļu saimniecības nodaļu vadītājiem

 

 

Prasības pretendentiem

 • Pirmā vai otrā līmeņa augstākā (tehniskā vai inženierekonomiskā) izglītība
 • Vēlama darba pieredze vadošā vai līdzīgā amatā vismaz divi gadi
 • Valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Teicamas prasmes darbam ar datoru un citu biroja tehniku 
 • Pārzināt normatīvos aktus par valsts nekustamā un kustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
 • Pārzināt normatīvos aktus par darba aizsardzību, civilās aizsardzību, ugunsdrošību un tml.
 • Pieredze projektu vadībā
 • Organizatora spējas, iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte
 • Spēja strādāt intensīvi, patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā
 • Spēja analizēt situācijas, pieņemt profesionālus lēmumus

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

 

Darba vietas adrese 

VSAC „Vidzeme” pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234vai e-pastu laima.studenkova@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Galvenais saimniecības pārzinis VSAC “Vidzeme”” līdz 2019. gada 30.decembrim.

Tālrunis informācijai - 64220835.

 

Uz interviju tiks aicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā noteiktajām prasībām.

 

 

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234,   vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);
 • Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem,  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264,  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.