Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90009115162) aicina pieteikties konkursam uz vakanto iestādes Sociālās aprūpes centrs Lode vadītāja amata vietu

2020-01-03

 • Praktiskā darba pieredze vadītāja amatā (priekšroka sociālajā darbā/ sociālās aprūpes jomā) ne mazāk kā 2 gadi.
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta 3.daļu;
 • Obligātas valsts valodas zināšanas un vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Zināšanas sociālā darba normatīvajos aktos, darba tiesībās, lietvedībā;
 • Pieredze projektu vadībā un finansējuma piesaistē;
 • Zināšanas iestādes plānošanas un finansēšanas jautājumos;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Teicamas saskarsmes spējas un organizatoriskās prasmes.
 • Precizitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt un organizēt aprūpes centra darbu, nodrošina darbības nepārtrauktību;
 • Noteikt aprūpes centra darbinieku kompetenci un atbildību;
 • Pieņem darbā un atbrīvo no darba aprūpes centra darbiniekus;
 • Nodrošina darbinieku amata aprakstu izstrādi;
 • Izdod rīkojumus un norādījumus;
 • Nodrošināt darba drošības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu izpildi;
 • Nodrošina aprūpes centra nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu izstrādi.

Atalgojums 1376,- EUR mēnesī (bruto).

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV, vēlams ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, gaidīsim Rūjienā, Raiņa ielā 3, LV-4240 ar norādi SAC Lode vadītājs vai e-pastā daiga.vanaga@rujiena.lv līdz 2020.gada 17.janvārim.

Tālrunis uzziņām: 26306812

Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti.

Personas datu apstrādes nolūks: Pretendentu uzskaite pašvaldības vakanto darbu vietu aizpildīšanai

Pārzinis: Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, reģistrācijas Nr. 90009115162, Tālr. 64263149, epasts: rujiena@rujiena.lv

Datu aizsardzības speciālists: Dagnija Baldiņa, tālr. +371 29419666, epasts: dagnija.baldina@persc.lv

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un b) apakšpunkts.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija

Personas datu kategorijas: Pretendenti.

Personas datu glabāšanas ilgums: 2 (divi) gadi.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.