Rūjiena.lv

PAKALPOJUMI

Informatīvs materiāls "soli pa solim" par mirušu cilvēku apbedīšanu Rūjienas novadā

Kapsētu uzturēšana un pakalpojumu sniegšana

Kapsētas

Rūjienas novada pašvaldība nodrošina tās īpašumā esošo kapsētu 13,66 ha platībā uzturēšanu, kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

Skudrītes kapsēta ir atvērtā kapsēta, kurā Rūjienas novada iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties jaunu kapavietu un apbedīt mirušo, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rūjienas novada administratīvajā teritorijā, vai arī apbedīt mirušo jau esošā ģimenes kapavietā.

Bērtuļa un Briedīšu kapsētas ir daļēji slēgtās kapsētas, kurās mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunas kapavietas netiek ierādītas.

Kontaktinformācija

Kapsēta

Apsaimniekotājs

Kapu strādnieks

Kontakti

Kapsētas adrese

Skudrītes

Rūjienas novada pašvaldība

Ainārs Bērziņš

26445988

Skudrītes iela 1, Rūjiena

Bērtuļa

Rūjienas novada pašvaldība

Agita Bērziņa

22032640

Miera iela 4, Rūjiena

Briedīšu

Rūjienas novada pašvaldība

Sarmīte Pātaga

26480561

Kapi, Jeru pagasts

Kapu strādnieki apmeklētājus pieņem kapu teritorijā darba laikā no plkst. 8:00-12:00 un 13:00-16:00,
izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

Pakalpojumu organizēšana

Vārds Uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Kapu uzturēšana- saimnieciskie darbi

Dairis Lācis

64207819

dairis.lacis@rujiena.lv

Apbedīšanas pieteikuma aizpildīšana, nomas līguma slēgšana, izziņu izsniegšana

Sandra Upīte

64216046

sandra.upite@rujiena.lv

Norēķini

Anete Āre

64216045

anete.are@rujiena.lv

Drošība un sabiedriskā kārtība

Vilnis Laurs

64263063
26614477

vilnis.laurs@rujiena.lv

Atbildīgās personas apmeklētājus pieņem Rūjienas novada domē, Raiņa ielā, Rūjienā, Rūjienas novadā, darba laikā no plkst. 8:00-12:00 un 13:00-16:00, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

Apbedīšana nomātā kapavietā

Veicot apbedīšanu ģimenes kapavietā, nomas līguma slēdzējam vai tā pilnvarotajai personai jāiesniedz pašvaldībā (nekustamā īpašuma nodaļā) apbedīšanas pieteikums (lejupielādēt) un jāpievieno šādi dokumenti:

  • 1. Miršanas apliecība;
  • 2. Kapavietas nomas līgums. Ja šāda nomas līguma nav, to noslēdz nekustamā īpašuma nodaļā;
  • 3. Personu apliecinošs dokuments;
  • 4. Kapavietas nomnieka pilnvara pilnvarotai personai;
  • 5. Ja tiek ierakta urna ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām, jāiesniedz urnas pavadvēstule.

Jaunu ģimenes kapavietu Skudrītes kapsētā ierāda kapu strādnieks. Lai saņemtu jaunu ģimenes kapavietu, jāuzrāda miršanas apliecība kapu strādniekam.

Līgumi par kapavietas nomu

Personām, kuras veikušas apbedījumus Rūjienas novada Skudrītes un Bērtuļa kapsētās un nav slēgušas nomas līgumus, ir tiesības noslēgt beztermiņa kapavietas nomas līgumu ierodoties Rūjienas novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodaļā un iesniedzot datus līguma noformēšanai.
Dati līguma noformēšanai – personas dati, ģimenes kapuvietas Nr. (var uzzināt pie kapu strādnieka kapsētā), informācija par ģimenes kapavietā apbedītajām personām.

Kapavietu labiekārtošana

Rūjienas novada pašvaldība nesniedz kapavietu kopšanas, pieminekļu uzstādīšanas un kapavietas labiekārtošanas pakalpojumus. Šos pakalpojumus kapavietu nomnieki var veikt paši. Pieminekļa uzstādīšana vai kapavietas labiekārtošanas darbi iepriekš saskaņojami ar attiecīgās kapsētas strādnieku.

Apbedījumu un līgumu uzskaite

Apbedījumi tiek fiksēti mirušo reģistrācijas grāmatās un noslēgtie nomas līgumi par ģimenes kapavietām tiek reģistrēti elektroniskajā datu bāzē.

Pēc pieprasījuma Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa izsniedz izziņas par apbedījumu kapuvietās.

Drošība un sabiedriskā kārtība

Sabiedrisko kārtību un drošību Rūjienas novada pašvaldības kapsētās nodrošina pašvaldības policija – tālrunis uzziņai 64263603 vai 26614477. Nepieciešamības gadījumā zvaniet 110.

PAKALPOJUMU CENRĀDIS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPSĒTĀS

1. pielikums Saistošiem Noteikumiem Nr.25
„Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu”

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Summa bez PVN (EUR)

4.

Par kapličas izmantošanu

4.1.

Skudrītes kapličas izmantošana bēru ceremonijai

5.88

4.2.

Bērtuļa kapličas zāles izmantošana bēru ceremonijai

15.54

Dokumenti

Saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25 “Rūjienas pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumi” 2013.gada 12.decembra sēdes lēmums /prot. Nr.15, 26§/.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 4/2014 “Grozījumi Rūjienas novada domes 12.12.2013.saistošajos noteikumos Nr.25 „Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu” 2014.gada 13.februāra sēdes lēmums /prot. Nr. 3, 3§/.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 8/2018 “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 “Par Rūjienas novada kapsētu uzturēšanu” 2018.gada 16.augusta sēdes lēmums /prot. Nr.12, 4§/.

Veidlapas

Apbedīšanas pieteikums

Kapu svētki un Svecīšu vakars

Kapu svētki Rūjienas novada Bērtuļa, Skudrītes un Briedīšu kapos notiek katru gadu augusta mēneša pirmajā svētdienā

Svecīšu vakars Rūjienas novada Bērtuļa, Skudrītes un Briedīšu kapos notiek katru gadu oktobra pēdējā sestdienā.

Noderīga informācija - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/socialie-pakalpojumi/miruso-apbedisana