Rūjiena.lv

Plānošana

Paziņojums par Rūjienas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu

Rūjienas novada dome 2018. gada 15.novembrī pieņēma lēmumu Nr.16., 9 § „Par Rūjienas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Programmas izstrādes uzdevumi:

  • definēt novada attīstībai vidējā termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
  • izvērtēt un ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Rūjienas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam un to pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads;
  • izstrādājot Programmu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
  • nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

Dokumenta izstrādi veiks Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kā arī apstiprinātās Darba grupas un pieaicinātie konsultanti.

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada septembrim.

Ar esošo Attīstības programmu var iepazīties Rūjienas novada pašvaldības mājas lapā www.rujiena.lv sadaļā Plānošana/ Attīstības programma vai Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļā.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  • piedaloties pašvaldības organizētajā aptaujā: no 2019. gada janvāris – februāris (aptaujas pieejamas novada mājas lapā www.rujiena.lv, pašvaldības ēkā, Attīstības nodaļā, novada bibliotēkās, pagastu pārvaldēs un skolās);
  • piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks 2019. gada jūlijs – augusts).

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Martinsone mob.tālr.: 26126543, e-pasts: liga.martinsone@rujiena.lv.

Līdz Rūjienas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam spēkā stāšanās brīdim likumīgā spēkā ir Attīstības programma 2012.-2018.gadam.

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!