Rūjiena.lv

Rūjienas mūzikas skola

Adrese:Centra laukums 4, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis:mob. 29851762
E-pasts:[email protected]
Skola dibināta:1979.gadā

Pedagogi

Skolā strādā pedagogi:

 • Gunta Kalniņa – skolas direktore, Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle.
 • Mirdza Svīķe – Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle.
 • Antra Sloka – Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle.
 • Adelīna Ritenberga – Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle.
 • Aira Burve - Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
 • Helju Kluce - Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle
 • Jānis Lielbārdis – Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes, Saksofona spēle.
 • Gvido Brenčevs – Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes, Mežraga, Trombona, Eifonija, Tubas spēle.
 • Dagmāra Dimitre – Solfedžo, Mūzikas literatūra.
 • Ingmars Zemzaris – Koncertmeistars

Izglītības programmas

Mūzikas skola piedāvā apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle
Klavierspēle – mācību ilgums - 8 gadi
Akordeona spēle – mācību ilgums – 6 gadi

Stīgu instrumentu spēle
Vijoles spēle – mācību ilgums – 8 gadi

Pūšaminstrumentu spēle
Flautas spēle – mācību ilgums – 6 gadi
Klarnetes spēle – mācību ilgums – 6 gadi
Saksofona spēle – mācību ilgums – 6 gadi
Trompetes spēle – mācību ilgums – 6 gadi
Eifonija spēle – mācību ilgums – 6 gadi
Trombona spēle – mācību ilgums – 6 gadi
Mežraga spēle – mācību ilgums – 6 gadi
Tubas spēle – mācību ilgums – 6 gadi

Mācību priekšmetu programmas: Mūzikas teorija, Vispārējās klavieres, Kolektīvā muzicēšana( klavieru, akordeona, vijoles un pūšaminstrumentu spēles audzēkņu ansambļi).

Uzņemšana

Stājoties skolā, iesniedzami šādi dokumenti:

 • skolas direktorei adresēts iesniegums uz veidlapas;
 • iesniedzot dokumentus, uzrādīt personu apliecinoša dokumenta oriģinālu;
Izglītojamo uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmās tiek noteikti iestājpārbaudījumi:
 • Muzikālās dzirdes pārbaude - nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas;
 • Ritma izjūtas pārbaude- atkārtot pedagoga plaukšķinātas vai uz klavierēm atskaņotās ritmiskās frāzes;
 • Muzikālās atmiņas pārbaude- atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju;
Klavierspēles un Vijoles spēles programmās uzņem audzēkņus no 6 gadu vecuma, pārējās programmās tiek ņemta vērā fizioloģiskā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām.

Nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Vērtēšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība

Pašnovērtējuma ziņojums

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un novēršanas nodrošināšanas kārtība

Audzināšanas darba plāns 2020.-2023.

Darba plāni

2020./2021.m.g. 2.semestris
2020./2021.m.g. 1.semestris
2019./2020.m.g. 2.semestris
2019./2020.m.g. 1.semestris

Pasākumi

Koncerts "Vidzemnieki vidzemniekiem" [2016. gads]
2. Adventes koncerts [2017. gads]
Mūzikas skolas pavasara koncerts [2018. gads]
Mūzikas skolai 40 [2019. gads]