Rūjiena.lv

2019.gada 21.martā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-03-22

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par kārtību, kādā Rūjienas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2019.gadā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par finansiālu atbalstu
 • Par Valmieras bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam
 • Par deklarēto dzīvesvietu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” apstiprināšanu
 • Par zemes nomu Ķiršu ielā 15, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Bumbieru ielā 21, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Zemeņu ielā 12, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 18, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 8, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Kronvalda ielā 25, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Ķiršu ielā 11, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 4, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Rutku ielā 11, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
 • Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 14, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Ķiršu ielā 9, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Bumbieru ielā 16, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Ķiršu ielā 18, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Zemeņu ielā 4, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Kronvalda ielā 45, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 17, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu
 • Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu un grozījumiem domes lēmumos
 • Par zemes ierīcības projekta Pentes iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Vāciju
 • Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem
 • Par Attīstības programma 2012-2018 investīciju plāna aktualizēšanu
 • Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbināšanu 2019.gada vasaras brīvlaikā