Rūjiena.lv

2019.gada 16.maijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-05-17

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par starptautiskas nometnes “Let’s be active and responsible for our nature” norises laiku un dalības maksas noteikšanu
 • Par bērnu un jauniešu vasaras nometnes “Rūjas dadzis” norises laiku un dalības maksas noteikšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma Liepu ielā 11-17, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanu
 • Par zemes nomas tiesību pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Bumbieru ielā 22, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Kronvalda ielā 50, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Kaltes” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma „Vizuļi” nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Papardes” nomu
 • Par projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”
 • Par finansiālu atbalstu pensionāru ekskursijai
 • Par Biedrība „Rūjienas senioru māja“
 • Par piekrišanu SIA „RSMR“ juridiskās adreses reģistrēšanai