Rūjiena.lv

2019.gada 20.jūnijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-06-21

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par vecāku līdzmaksājumu Rūjienas novada sporta skolā
 • Par medicīnisko izdevumu segšanu.
 • Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Rūjienas novadā” apstiprināšanu.
 • Par grozījumiem Rūjienas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā.
 • Par L. Bergmanes parāda norakstīšanu.
 • Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu īslaicīgai nodarbināšanai 2019.gada vasaras brīvlaikā.
 • Par Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumu, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politikas, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāna, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāna, Rūjienas novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
 • Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojuma organizēšanai.
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.
 • Par nomas maksas samazinājumu.
 • Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru /numurs/ nomu.
 • Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru /numurs/ nomu.
 • Par nekustamā īpašuma „Nosaukums”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, nosaukuma maiņu.
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Liepas”.
 • Par nekustamā īpašuma „Nosaukums”(numurs) platību precizēšanu.
 • Par Rūjienas novada domes 2018.gada 19.aprīļa un 2018.gada 19.jūlija lēmumu atcelšanu.
 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijas un Kultūras, izglītības un sporta komitejas sastāvā.
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības “Zemes komisijas”, “Nekustamo īpašumu novērtēšanas” un “Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības” komisiju sastāvā.
 • Par aizņēmumu PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ES Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanai.
 • Par konsultācijām ar pašvaldībām.