Rūjiena.lv

2019.gada 18.jūlijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-07-19

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.8/2019 „Grozījumi Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā”” apstiprināšanu
 • Par nometnes “Rūjas dadzis” dalības maksas segšanu sociālā riska ģimeņu bērniem
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanu
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 8, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Krasti” ar kadastra numuru 9658 002 0094 nomu
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Veczīļi”
 • Par pazemes ūdeņu monitoringu
 • Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” projektu apstiprināšanu