Rūjiena.lv

2019.gada 15.augustā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-08-16

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai
 • Par izmaiņām “Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” projekta budžetā un nolikumā
 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu precizējumu apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas Siltums” štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu Nr.8/2019 „Grozījums Rūjienas novada domes 2014.gada 13.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Par materiāliem pabalstiem Rūjienas novadā”” precizēšanu
 • Par medicīnisko izdevumu segšanu
 • Par dzīvokļa īpašuma Liepu ielā 11 – 17, Rūjienā, Rūjienas novadā pārdošanas (brīvās) cenas apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Pumpuri”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par zemes nomu Ābeļu ielā 1, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
 • Par nekustamā īpašuma „Tellas” ar kadastra numuru 9656 004 0018 nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Graudiņi” sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par finansējuma piešķiršanu mūzikas klipa filmēšanai
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu