Rūjiena.lv

2019.gada 18.aprīlī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-04-19

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” 2018.gada pārskata apstiprināšanu
 • Par pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” 2018.gada peļņas izlietošanu
 • Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no bilances
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem autobusam VOLVO 8700
 • Par maksas pakalpojuma Rūjienas Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā noteikšanu
 • Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” izsludināšanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada Sociālā dienesta nolikumā
 • Par Rūjienas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu
 • Par delegācijas sastāvu braucienam uz Šteinhāgenas pilsētu, Giterslo apriņķī, Vācijā
 • Par finansiālu atbalstu grāmatas “Kārlis Zemdegs” izdošanai
 • Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
 • Par zemes ierīcības projekta /adrese/ apstiprināšanu
 • Par novada domes 2019.gada 21.marta lēmuma /prot. Nr.4, 12§/ “Par zemes nomu /nosaukums/ atcelšanu
 • Par nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes nomu /adrese/
 • Par zemes nomu /adrese/
 • Par zemes nomu /adrese/
 • Par zemes nomu /adrese/
 • Par zemes nomu /adrese/
 • Grozījumi Rūjienas novada domes 2018. gada 18. oktobra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Bekiņas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0178 Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu pašvaldībai tās funkcijas veikšanai”, (protokols Nr.15,§ 7)
 • Grozījumi Rūjienas novada domes 2018. gada 20. septembra lēmumā „Par nekustamā īpašuma „Rūjas purva trase”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā”, (protokols Nr.13,§ 11)
 • Par nekustamā īpašuma /nosaukums/ ar /kadastra numuru/ nomu
 • Par nekustamā īpašuma /nosaukums/ sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par zemes ierīcības projekta /nosaukums/ apstiprināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamā īpašuma /nosaukums/ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /apzīmējums/
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamā īpašuma /nosaukums/ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /apzīmējums/
 • Par Jeru skolas kompleksa nomu Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes sporta spēļu organizēšanai