Rūjiena.lv

2019.gada 19.septembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-09-20

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums
  • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
  • Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai
  • Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Rūjienas novadā, Rūjienā, Upes ielā 1
  • Par nekustamā īpašuma „Lejas Marguži” sadalīšanu
  • Par nekustamā īpašuma „Kaķi” ar kadastra numuru 9656 003 0253 nomu
  • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Liepas”
  • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Lielustes”
  • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Rijnieki” un „Mežalaņģi”