Rūjiena.lv

2019.gada 17.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-10-18

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019. gadā
 • Par maksas pakalpojumiem Sociālā aprūpes centrā „Lode”
 • Par ēdināšanas maksas noteikšanu Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa”
 • Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (KA 2) stratēģiskās partnerības projektā “Doing inclusion together”
 • Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rosināto administratīvi teritoriālo reformu
 • Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu
 • Par medicīnisko izdevumu segšanu
 • Par finansējuma piešķiršanu Rūjienas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju dalībai mācībās Vācijā Giterslo apriņķī
 • Par līdzfinansējumu Biedrībai “Rūzele” Lauku atbalsta dienesta projekta realizācijai
 • Par papildus finansējumu Biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11/2019 “Rūjienas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada domes saistošo noteikumu Nr.12/2019 “Par ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā” izdošanu
 • Par nosaukuma ”Rūjienas novada Goda pilsonis-2019”, ”Gada cilvēks-2019”, “Gada skolēns-2019” un “Gada jaunietis 2019” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
 • Par zemes Pērnavas iela 15, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanas procesa uzsākšanu
 • Par zemes nomu Vēju ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Mākoņu ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemesgabalu piekritību Rūjienas novada pašvaldībai
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Kalnrijas”
 • Par nekustamā īpašuma „Pumpuri” Vilpulka, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu
 • Par nekustamā īpašuma „Katlu māja” Jeru pagastā, Rūjienas novadā nodošanu atsavināšanai
 • Par atsavināšanas veida (pārdošana par brīvu cenu) un brīvās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ķirbēni”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā
 • Par izmaiņām Rūjienas novada domes deputātu sastāvā
 • Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un Kultūras un tūrisma centra vadītājas komandējumu uz Uzbekistānu