Rūjiena.lv

2019.gada 21.novembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-11-22

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par Rūjienas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites noteikumu apstiprināšanu
  • Par dokumentālās filmas “Rūjienai 100” un divu video klipu izveidošanu, filmēšanu, montāžu, video un skaņas apstrādi un datorgrafiku
  • Par Ziemassvētku apsveikumu paciņu iegādi
  • Par nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 15, Rūjienā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
  • Par Rūjienas novada domes 2011.gada 10.novembra lēmuma /prot. Nr.12, 53#/ “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”, 2012.gada 16.februāra lēmuma /prot. Nr. 2, 15#/ “Par atsavināšanai paredzētās Rūjienas novada pašvaldības mantas – apbūvēta zemes gabala Rīgas ielā 48, Rūjienā, Rūjienas novadā (kadastra apzīmējums 9615 006 1202) nosacītās cenas apstiprināšanu”, 2012.gada 12.aprīļa Nekustamā īpašuma pirkuma līguma atcelšanu un nomas tiesību piešķiršanu
  • Par nekustamā īpašuma „Klimpas” Jeru pagastā, Rūjienas novadā zemes vienības daļas lietošanas mērķa maiņu
  • Par Rūjienas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja un izpilddirektora komandējumu uz Vāciju
  • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstā