Rūjiena.lv

2019.gada 19.decembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2019-12-20

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Gada pārskata sagatavošanas principi” apstiprināšanu
 • Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Izglītības pārvaldes pakalpojumu sniegšanu
 • Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības noteikumos „Rūjienas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas noteikumi” apstiprināšanu
 • Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā apstiprināšanu
 • Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības noteikumiem „Tirgus izpētes kārtība Rūjienas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 • Par finansiālu atbalstu fondam "Sibīrijas bērni"
 • Par finansiālu atbalstu R.R.
 • Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības domes 15.08.2019. lēmumā (protokols Nr.10. 14.§) “Par finansējuma piešķiršanu mūzikas klipa filmēšanai”
 • Par grozījumiem Rūjienas novada Sociālā dienesta nolikumā
 • Par ārstniecības izdevumu segšanu
 • Par zemes nomu Dzirnavu ielā 10, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu xx, Rūjienā, Rūjienas novadā un nomas parāda atmaksu
 • Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā zemesgabala apstiprināšanu
 • Par zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 001 0049 nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunlaņģi” sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Plauži” sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Gaismas 2”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) sarakstā
 • Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Kultūras, izglītības un sporta komitejas un Sociālo lietu komitejas sastāvā
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Tautsaimniecības, būvniecības un attīstības komisijas, Administratīvo lietu komisijas un Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas sastāvā
 • Par ziedojuma pieņemšanu
 • Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi