Rūjiena.lv

2020.gada 23.janvārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-01-24

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes locekļa Ginta Vēvera atskaite par uzņēmuma darbību
 • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu darba samaksai
 • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas pedagogu darba samaksai
 • Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu RPSPII „Vārpiņa” pedagogu darba samaksai
 • Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai
 • Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Rūjienas vidusskolai un RPSPII “Vārpiņa” 2020.gadam
 • Par valsts 20120.gadam piešķirtās mērķdotācijas Rūjienas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības noteikšanu
 • Par finansiālu atbalstu biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”
 • Par finansiālu atbalstu biedrībai “Rūjienas Ievas”
 • Par finansiālu atbalstu biedrībai “Oleru muiža”
 • Par finansiālu atbalstu Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskai draudzei
 • Par finansiālu atbalstu politiski represēto personu salidojuma organizēšanai un ekskursijas braucienam
 • Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Rūjienas vidusskolas izglītojamiem
 • Par saistošo noteikumu Nr. 1/2020 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu
 • Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības „Noteikumi par komandējuma noformēšanas, atskaites iesniegšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību” apstiprināšanu
 • Par grozījumiem 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos nr.1 „Rūjienas novada pašvaldības nolikums”
 • Par Biedrība „Rūjienas senioru māja“ lūgumu apstiprināt grozījumu veikšanu Zemesgrāmatā
 • Par deleģējuma līgumu slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Būvvaldes pakalpojumu sniegšanu
 • Par izmaiņām 2019.gada 10.oktobra (prot. Nr. 13, 1§) lēmumā “Par dalību LEADER projektā jaunas automodelisma trases izveidošanai un tai paredzēto telpu rekonstrukcijai”
 • Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu 3 gadiem
 • Par maksas pakalpojuma Rūjienas Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā noteikšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sociālā aprūpes centra “Lode” nolikumu
 • Par nekustamo īpašuma „Endzeles parks”, Jeru pagastā Rūjienas novadā atsavināšanas ierosinājumu
 • Par nekustamā īpašuma Pērnavas iela 15, Rūjienā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 • Par zemes ierīcības projekta Mācītājmuižas iela 2, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
 • Par zemes nomu Bumbieru ielā 19, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Mednieku ielā 4, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
 • Par zemes nomu Dārza ielā 17, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Kaktiņi”
 • Par Rūjienas novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr.14.21§, atcelšanu un zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kalnrijas”
 • Par Rūjienas novada jauniešu projekta konkursa nolikuma apstiprināšanu
 • Par projekta “Pumpurs” Jauniešu projektu konkursu “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS”
 • Par konkursa „Rūjienas novada gada Jaunietis 2020” nolikuma apstiprināšanu
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības komisiju sastāvos
 • Par nekustamā īpašuma iegādi izsoles kārtībā
 • Par Egitas Reiziņas atbrīvošanu no SAC Lode direktora amata
 • Par Gintas Putnas apstiprināšanu SAC Lode direktores amatā
 • Par deputāta Edgara Bāreņa iesnieguma izskatīšanu