Rūjiena.lv

2020.gada 20.februārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-02-21

Tehnisku iemeslu dēļ domes sēdes audio ieraksts nav pieejams.

Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas pilsētas SPII “Vārpiņa” pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020. gadā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 2020.gadā
 • Par debitoru parādu norakstīšanu
 • Par grozījumu Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības domes 2019.gada 20.februāra lēmuma Nr. 3, 2§ atcelšanu
 • Par komandējumu uz Vāciju
 • Par komandējumu uz Japānu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības noteikumu “Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Rūjienas novada pašvaldībā un tās iestādēs” apstiprināšanu
 • Par maksimālās cenas noteikšanu nekustamā īpašuma iegādei
 • Par zemes ierīcības projekta Kronvalda iela 5, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
 • Par zemes nomu Kronvalda ielā 34, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kalnrijas”
 • Par dalību Vidzemes Tūrisma asociācijā
 • Par nekustamā īpašuma „Katlu māja”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 • Par saskaņojumu Strenču novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanai