Rūjiena.lv

2020.gada 19.martā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-03-20

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par grozījumu “Rūjienas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā” (17.09.2015. domes sēdes prot.Nr.8, 24§) apstiprināšanu
 • Par projektu 1836
 • Par Rūjienas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības domes 2020.gada 22.februāra lēmumu, protokola Nr. 3, 8§ un 9§ atcelšanu
 • Par ilgstošas aprūpes pakalpojuma izmaksu segšanu
 • Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbināšanu 2020.gada vasaras brīvlaikā
 • Par Rūjienas novada domes 2020.gada 20.februāra lēmuma /prot. Nr.3, 12§/ “Par zemes ierīcības projekta Kronvalda iela 5, Rūjienā, Rūjiena novadā uzsākšanu” atcelšanu
 • Par zemes nomu Dzirnavu ielā 10, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Gaismas 2”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Bērnu dārzs – Skola”, Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, iznomāšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Lapsiņas”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības štatu sarakstā
 • Par izmaiņām 2020.gada 23.janvāra lēmumā (sēdes protokols Nr. 2, 33§)