Rūjiena.lv

2020.gada 2.aprīlī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-04-03

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par izmaiņām saistošajos noteikumos NR. 1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
  • Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2020.gadam pārcelšanu.
  • Par atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas
  • Par atbrīvojumu vecāku līdzfinansējuma maksai par izglītības programmu apguvi Rūjienas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un vecāku maksai par rotaļu grupas apmeklējumu
  • Par sadarbības līguma slēgšanu par iespēju nepieciešamības gadījumā nodrošināt bāriņtiesas darbības nepārtrauktību, piesaistot citas pašvaldības
  • Par atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm