Rūjiena.lv

2020.gada 16.aprīlī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-04-17

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
  • Par precizējumiem 2020.gada 2.aprīļa protokola Nr.5, 3§ lēmumā “Par atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas”
  • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā
  • Par atbalstu grāmatai par Latvijas izcilākajiem sportistiem
  • Par pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” 2019.gada pārskata apstiprināšanu
  • Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm un pirmsskolas obligātās apmācības 5/6 gadīgajiem bērniem
  • Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
  • Par nekustamā īpašuma „Depo”, Ipiķos, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
  • Par adreses piešķiršanu