Rūjiena.lv

2020.gada 21.maijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-05-22

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par finansējuma piešķiršanu Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskajai baznīcai, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas sistēmas uzstādīšanai
 • Par saskaņojumu Mazsalacas novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanai
 • Par saskaņojumu Mazsalacas novada pašvaldībai aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases kapitālsabiedrībai SIA “BANGA KPU”.
 • Par saskaņojumu Strenču novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanai
 • Par izmaiņām Saistošajos noteikumos Nr. 12/2019 “Par ielu tirdzniecību, ielu tirdzniecību organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā”
 • Par zemes nomu Vēju ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Grozījumi Rūjienas novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumā „Par adreses piešķiršanu” /prot. Nr.6,9§/
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Rijnieki” un „Mežalaņģi”
 • Par nekustamā īpašuma „Kalniņi 1”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Laņģi”, Lodes pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kaktiņi”
 • Par nekustamā īpašuma „Klumpji”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, plānoto zemes vienības daļu lietošanas mērķa noteikšanu
 • Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020” projektu apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu