Rūjiena.lv

2020.gada 18.jūnijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-06-19

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Rūjienas novada pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” ūdensapgādes tarifu apstiprināšanu
 • Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu biedrībai “Rūjienas senioru māja”
 • Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “ARTAVS”
 • Par saskaņojumu Mazsalacas novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanai
 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2019. gada pārskata apstiprināšanu
 • Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr.LAT-RU-016 “Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un pievilcīgu atpūtas zonu attīstība dabā” (Zaļie torņi) “Development of sustainable green infrastructure and attractive recreation zones in the nature” (Green Towers) īstenošanai
 • Par bērnu un jauniešu vasaras nometnes “Rūjas dadzis” norises laiku un dalības maksas noteikšanu
 • Par uztura vērtības apmēra noteikšanu
 • Par nometnes “Rūjas dadzis” dalības maksas segšanu sociālā riska ģimeņu bērniem
 • Par projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020” projektu apstiprināšanu
 • Par zemes Mūrnieku iela 5A, Rūjienā, Rūjienas novadā ar kadastra apzīmējumu 9615 005 0624 sagatavošanu atsavināšanai
 • Par zemes Ābeļu iela 47, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanas procesa uzsākšanu
 • Par zemes nomu Mednieku ielā 12, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta Bērzu iela 37, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
 • Par zemes nomu Mākoņu ielā 9, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunzemes”, Lodes pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Bekiņas”, kadastra numurs 9694 005 0179, nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Kraujiņas”, kadastra numurs 9658 001 0008, nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Krūmi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Lustes”, kadastra numurs 9658 004 0224, nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Robežnieki”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Sprīdītis”, kadastra numurs 9658 004 0013, nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Saulītes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0141, nomu
 • Par zemes vienības daļas, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9694 004 0125, nomu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Sidrabkalni”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0095, daļai
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Jaundreimaņi”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Ceriņi”, Lodes pagastā, Rūjienas novadā
 • Par Rūjienas novada pašvaldības investīciju un atsavināmo objektu saraksta apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 • Par ielu tirdzniecības nodevas atcelšanu