Rūjiena.lv

2020.gada 23.jūlijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-07-24

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par līdzekļu piešķiršanu dalības maksai pasaules čempionātā automodelismā.
 • Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”.
 • Par izmaiņām saistošajos noteikumos Nr.2 “Par ēku, būvju, to teritoriju un apstādījumu uzturēšanu Rūjienas novadā”.
 • Par izmaiņām saistošajos noteikumos “Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Rūjienas novadā.”
 • Par izmaiņām saistošajos noteikumos Par sabiedrisko kārtību Rūjienas novadā”.
 • Par izmaiņām saistošajos noteikumos Rūjienas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi.
 • Par izmaiņām Saistošajos noteikumos Nr. 12/2019 “Par ielu tirdzniecību, ielu tirdzniecību organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Rūjienas novada administratīvajā teritorijā”.
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu.
 • Par atbalstu Latvijas vēsturē nozīmīgu notikumu iemūžināšanai.
 • Par Rūjienas pilsētas speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nosaukuma un tipa maiņu un Rūjienas pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nolikuma apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Kalnrijas”, Lodes pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu.
 • Par nekustamā īpašuma „Priedkalnītes”, kadastra numurs 9694 005 0004, nomu.
 • Par zemes vienības daļas, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0105, nomu.
 • Par izmaiņu apstiprināšanu neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, sarakstos.