Rūjiena.lv

2020.gada 20.augustā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-08-21

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par Rūjienas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.jūlija lēmumu, protokola Nr. 6, 1§ atcelšanu
 • Par izmaiņām Rūjienas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā
 • Par saistošo noteikumu “Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Rūjienas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības domes 28.06.2016. lēmumā (prot.Nr.6, 7§) “Par pašvaldības galvojumu PSIA "Rūjienas siltums"”
 • Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības domes 02.05.2019. lēmumā (prot.Nr.6, 1§) “Par pašvaldības galvojumu PSIA "Rūjienas siltums"”
 • Par projektu konkursu „Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošana 2020”
 • Par zemes Valdemāra iela 34A, Rūjienā, Rūjienas novadā ar kadastra apzīmējumu 9615 005 2211 sagatavošanu atsavināšanai
 • Par zemes Ķiršu iela 3, Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanas procesa uzsākšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Arakstes muiža” Lodes pagastā, Rūjienas novadā nodošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma „Bekiņas” Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā nodošanu atsavināšanai
 • Par nekustamā īpašuma „Auziņas” Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Bezdelīgas” Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu nekustamam īpašumam „Virkmaļi”, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Jaunmangas”, Ipiķu pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma uzņemšanu pašvaldības bilancē