Rūjiena.lv

2020.gada 17.septembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-09-18

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
  • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
  • Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai
  • Par atļauju valsts amatpersonas amata savienošanai
  • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lielustes”
  • Par nekustamā īpašuma „Griezes”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
  • Par nosaukuma ”Rūjienas novada Goda pilsonis-2020”, ”Gada cilvēks-2020”, “Gada skolēns-2020” un “Gada jaunietis 2020” piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
  • Par Rūjienas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu
  • Par projektu konkursa „ Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošana 2020” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu