Rūjiena.lv

2020.gada 2.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-10-03

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai
  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu RPII „Vārpiņa” pedagogu darba samaksai
  • Par Rūjienas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
  • Par ēkas Valdemāra ielā 26 konservācijas darbu veikšanu projekta „Ēkas pārbūve ar fasāžu atjaunošanu un piegulošās teritorijas labiekārtošana – būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība” ietvaros
  • Par projektu konkursa „ Rūjienas vēsturiskā centra un pašvaldības aizsargājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu ēku fasāžu un jumtu atjaunošana 2020” vērtēšanas komisijas sastāva papildināšanu