Rūjiena.lv

2020.gada 15.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-10-16

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas vidusskolā un Rūjienas PII "Vārpiņa" pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas novada sporta skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā
 • Par viena izglītojamā izmaksu apstiprināšanu Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā
 • Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā "Building Emotional intelligence and self-Awareness through Mindful practices" (Emocionālās inteliģences un pašapziņas veidošana caur apzinātības praksi)
 • Par ēdināšanas maksas noteikšanu Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē "Vārpiņa"
 • Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādē "Vārpiņa"
 • Par maksas pakalpojumiem Sociālā aprūpes centrā "Lode"
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par Rūjienas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumu
 • Par nekustamā īpašuma Ābeļu ielā 47, Rūjienā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
 • Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
 • Par atsavināšanas veida (pārdošana par brīvu cenu) un brīvās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Dzintarsarmas", Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta Lāčplēša iela 6, Rūjienā, Rūjienas novadā uzsākšanu
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Ceriņi", Lodes pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Jaundreimaņi", Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Sidrabkalni", Jeru pagastā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Zemeņu ielā 4, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Vēju ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par zemes nomu Plūmju ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma "Bērnu dārzs – Skola", Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nomas tiesību izsoles un izsoles noteikumu apstiprināšanu
 • Par nekustamā īpašuma "Atpūtas", Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, nomu
 • Par nekustamā īpašuma "Birztalas", Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma "Stūrīši", Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par nekustamā īpašuma "Upeslejas", Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu
 • Par finansiālu atbalstu fondam "Sibīrijas bērni"