Rūjiena.lv

2020.gada 19.novembrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2020-11-20

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par izmaiņām SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1 „RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
 • Par Rūjienas novada pašvaldības štatu (amatu) saraksta apstiprināšanu
 • Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu
 • Par līdzfinansējuma daļas piešķiršanu
 • Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
 • Par Ziemassvētku apsveikumu paciņu iegādi
 • Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā
 • Par dzīvokļa īpašuma Liepu ielā 8 – 29 , Rūjienā, Rūjienas novadā atsavināšanu
 • Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bērzu iela 37, Rūjienā, Rūjienas novadā
 • Par nekustamā īpašuma „Laukrozes” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par nekustamā īpašuma „Tīrums pie Duņēniem” Jeru pagastā, Rūjienas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu
 • Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0066 nomu
 • Par nekustamā īpašuma „Arakstes muiža”, Lodes pagastā, Rūjienas novadā, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu